✓ Snelle levering & gratis retourzending
✓ Eigen, eerlijke productie & transparante toeleveringsketen

AV


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

EXPedition GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 3

86453 Dasing, DUITSLAND.


Opmerking: De Duitse versie van de AV is wettelijk bindend. U kunt ze hier vinden.


Algemene voorwaarden van EXPedition GmbH voor online bestellingen van eindverbruikers in onze Online-Shop.

 

1. Algemeen

2. Orderverwerking, sluiting van het contract en beperking van de hoeveelheid

3.Registratie van uw klantgegevens

4. Prijzen, verzendingsvoorwaarden

5. Levering, kennisgeving van defecten, serviceverzoeken, reparatie

6. Betalingsmodaliteiten, risico-overdracht, eigendomsvoorbehoud

7. Herroepingsrecht, instructies

8. Beeldrechten

9. Garantierechten

10. Promotionele waardebonnen

11. Cadeaubonnen

12. Aansprakelijkheid

13. Verrekening/retentierechten

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

15. Toepasselijk recht

16. Plaats van jurisdictie

17. Wijziging/aanvulling van deze algemene bedrijfsvoorwaarden

18. Scheidbaarheidclausule

 

Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen die door ons worden gedaan via onze online shop www.shop.tatonka.com.

 

Lees daarom deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling bij ons plaatst. Door een bestelling bij ons te plaatsen, stemt u in met de toepassing van deze verkoopvoorwaarden op uw bestelling.

 

Opmerking voor eindgebruikers: Lees ook de annuleringsvoorwaarden en informatie over het retourneren van goederen in geval van annulering in deze voorwaarden.

 

1. Algemeen

 

1.1 De contractuele partner voor alle bestellingen via onze voornoemde online shop is:

 

EXPedition GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 3

86453 Dasing

DUITSLAND

 

vertegenwoordigd door de directeur: Andreas Schechinger

 

(hierna "EXPedition" genoemd)


1.2 Het domein https://shop.tatonka.com wordt geëxploiteerd door EXPedition.

 

1.3 Zakelijke transacties en leveringen in verband met onze online shop vinden uitsluitend plaats op basis van deze AV. Eventuele tegenstrijdige of afwijkende Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt een apart privacybeleid, dat hier beschikbaar is.

 

1.4 Definities:

 

(1) "Klanten" in de zin van deze AV zijn consumenten en ondernemers.

(2) "Consumenten" in de zin van deze AV zijn natuurlijke personen van wettelijke leeftijd die onze producten voor privé-gebruik kopen.

(3) "Ondernemers" in de zin van deze AV zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid die onze producten kopen voor commerciële, zelfstandige of freelance doeleinden en voor eigen gebruik en niet met het oog op wederverkoop.

 

1.5 U kunt deze AV bekijken, afdrukken en/of opslaan op de website van onze online winkel shop.tatonka.com/nl/ onder de rubriek "AV" door hier te klikken.

 

1.6 Juridische informatie over alternatieve geschillenbeslechting

 

De EU-Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting opgezet om consumenten in staat te stellen geschillen in verband met hun onlinebestelling op te lossen zonder in eerste instantie naar de rechter te hoeven stappen. Dit platform is toegankelijk via de externe link ec.europa.eu/consumers/odr. Wij streven er altijd naar om eventuele meningsverschillen met de klant over bestaande contracten in der minne en buiten de rechtbank te schikken. Wij willen er echter op wijzen dat wij niet verplicht zijn deel te nemen aan een arbitrageprocedure voor consumenten (overeenkomstig de VSBG) en dat wij onze klanten geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.

 

2. Bestelprocedure, sluiting van het contract en beperking van de hoeveelheid

 

2.1 U kunt toegang krijgen tot de productdetails door te klikken op de producten die worden aangeboden in onze online winkel of op de beschrijvingen daarvan. Nadat de gewenste hoeveelheid is geselecteerd en op het winkelwagen-symbool is geklikt, wordt het desbetreffende product in de virtuele winkelwagen geplaatst. Door op het symbool van het winkelwagentje op onze website te klikken, krijgt u te allen tijde de mogelijkheid om na te gaan of de door u daar geselecteerde goederen overeenstemmen met uw wensen, met de mogelijkheid om deze zo nodig te wijzigen. Zodra u uw aankoop wenst af te ronden, kunt u dit doen door op de knop "afrekenen" te klikken. U hebt de mogelijkheid om de bestelling te plaatsen als geregistreerde klant of als gast. Als voorlaatste stap van uw online-aankoop ontvangt u een overzicht in de vorm van een samenvatting met gegevens over de desbetreffende aankoopprijs (inclusief de wettelijk toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde), alsmede gegevens over de bezorgdienst en de kosten. Het bestelproces wordt voltooid door te klikken op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling", waarbij u vervolgens een bindend aanbod doet.

 

2.2 Uw online bestelling via onze online shop vormt voor ons een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail met een ontvangstbevestiging en de inhoud daarvan in de vorm van een orderbevestiging. Dit is slechts informatie dat wij uw bestelling hebben ontvangen, maar houdt geen aanvaarding van uw aanbod in. De besteltekst wordt niet door ons opgeslagen en kan na afloop van het bestelproces niet worden opgevraagd. U kunt uw bestelgegevens echter onmiddellijk na verzending van de bestelling afdrukken. U kunt uw lopende bestellingen bekijken in uw klantenaccount.

 

2.3 Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van het/de bestelde artikel(en) en een bevestiging van verzending door ons aan u per e-mail. De goederen worden alleen verkocht in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor eindverbruikers.

 

 

3. Registratie van uw klantgegevens

 

3.1 Door u te registreren en akkoord te gaan met deze AV, de verklaring gegevensbescherming die u kunt inzien en downloaden op https://shop.tatonka.com/nl/Informatie/Privacybeleid/ en de eventuele uitvoering van een kredietcontrole, kunt u een klantenaccount aanmaken bij EXPedition. U moet meerderjarig zijn om dit te mogen doen. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op een dergelijke klantenrekening.

 

3.2 U bent verplicht uw registratiegegevens te allen tijde actueel te houden en bij belangrijke wijzigingen (bijv. verhuizing, huwelijk, enz.) bij te werken. Bij het invoeren van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor registratie, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en volledige informatie en bent u verplicht uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen.

 

3.3 Bij de registratie dient u ons uw naam, adres, e-mailadres en een wachtwoord mee te delen. Het wachtwoord moet geheim worden gehouden en moet voldoende complex zijn. De bevestiging van uw inschrijving zal onmiddellijk volgen nadat u uw inschrijving hebt ingediend.

 

3.4 Uw klantenaccount is niet overdraagbaar en is alleen bedoeld voor u persoonlijk om onze online shop te gebruiken voor uw eigen niet-commerciële doeleinden.

 

3.5 U bent niet gerechtigd meerdere klantenaccounts tegelijkertijd te onderhouden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor dergelijke meervoudige registraties te verwijderen, alsmede klanten die deze bepalingen overtreden uitdrukkelijk te verbieden, de zakelijke relatie met u te beëindigen of inhoud te verwijderen of te wijzigen. Verder is het verboden u opnieuw te registreren nadat EXPedition uw account heeft beëindigd.

 

3.6 Wij zijn niet wettelijk verplicht om een registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te accepteren, noch om ons aanbod continu beschikbaar te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven onveranderd.

 

3.7 In uw met een wachtwoord beveiligde klantenaccount kunt u uw bestellingen en de status van uw lopende bestellingen bekijken en uw adresgegevens, betalingsgegevens en, indien van toepassing, nieuwsbriefinstellingen beheren.

 

 4. Prijzen, verzendingsvoorwaarden

 

4.1 Al onze prijzen zijn inclusief de in Duitsland geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen en exclusief eventuele verzendkosten.

 

4.2 Binnen Duitsland berekenen wij een vast tarief van EUR 4,95 per geplaatste bestelling. Voor verzending naar Oostenrijk, Luxemburg en Nederland rekenen wij een vast tarief van EUR 6,50 per geplaatste bestelling. De forfaitaire verzendingskosten worden eenmaal aangerekend, ongeacht de hoeveelheid, de aard en de waarde van de bestelde artikelen. Indien, op ons initiatief, een levering in verschillende zendingen wordt gesplitst, zullen wij de klant hiervoor geen extra verzendkosten aanrekenen.

 

4.3 Wij behouden ons het recht voor om kleine zendingen via Deutsche Post te verzenden. Helaas kan het verloop van de zending in dit geval niet worden gevolgd.

 

5. Levering, kennisgeving van defecten, serviceverzoeken, reparatie

 

5.1 De levertijd van onze artikelen is 1 tot 3 werkdagen (maandag-zaterdag), tenzij anders door ons aangegeven. Indien in individuele gevallen de bestelde goederen niet beschikbaar zijn of de levering onverwachts vertraging oploopt, zullen wij u hiervan onverwijld per e-mail in kennis stellen en u een vergelijkbaar product als alternatief voorstellen. Indien een dergelijk product niet beschikbaar is of indien u niet wenst dat een dergelijk product wordt geleverd, zullen wij u onmiddellijk de reeds verleende financiële diensten terugbetalen.

 

5.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Nederland.

 

5.3 Verzending zal geschieden door een pakketdienst, verzender of vervoerder van onze keuze tegen de verzendkosten vermeld in onze orderbevestiging en aan u voordat u de juridisch bindende bestelling plaatst.

 

5.4 Klachten over evidente materiaal- of andere evidente gebreken en defecten, inclusief eventuele transportschade die bij aflevering zichtbaar is, dienen onmiddellijk bij ons of bij de persoon die de betreffende goederen levert, te worden ingediend. Het niet indienen van een dergelijke klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken. Voor gebreken die tijdens de wettelijke garantietermijn optreden, kunt u naar eigen goeddunken van ons de wettelijke rechten op nakoming achteraf, herstel van gebreken/vervanging en - voor zover aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan - ook schadevergoeding, inclusief vergoeding van schade in plaats van nakoming, alsmede vergoeding van uw vergeefse kosten vorderen. Indien wij met betrekking tot aan u geleverde goederen een verkopersgarantie verlenen, verwijzen wij u voor details naar de garantievoorwaarden die bij de betreffende geleverde goederen zijn gevoegd. Dergelijke garantieclaims staan los van uw wettelijke claims en rechten. Om de geplaatste bestellingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, geven wij uw e-mailadres en - indien aangegeven - ook uw telefoonnummer door aan het desbetreffende leveringsbedrijf. Deze toezending is een verplicht onderdeel van de contractuele relatie met ons en wij vestigen uw aandacht op het feit dat u in dit verband geen recht van keuze of bezwaar hebt.

 

5.5 Om technische redenen kunnen wij momenteel alleen serviceaanvragen en reparaties aanbieden voor Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Nederland.

 

5.6 Om een serviceverzoek of een reparatie te kunnen verwerken, hebben wij ofwel een door u ingevuld serviceformulier nodig (indien u al klant in de winkel bent en een bestaande klantenrekening bij ons hebt), ofwel een ingevuld reparatieformulier (voor personen die niet in de winkel zijn geregistreerd en geen bestaande klantenrekening hebben).

 

5.7 Door het invullen en opsturen van een reparatie formulier naar ons, gaat u ermee akkoord dat wij een klant account aanmaken op uw naam, adres en email adres bij EXPedition GmbH.

 

5.8 U kunt deze klantenrekening blijven gebruiken om aankopen te doen bij EXPedition GmbH nadat de reparatie is voltooid, het opschorten, of een schriftelijk verzoek indienen om het te verwijderen.

 

5.9 Acceptatie van een reparatieverzoek door EXPedition GmbH houdt geen verplichting in tot reparatie of vervanging van een product. EXPedition GmbH behoudt zich het recht voor om de klant een bindend aanbod te doen voor reparatie of vervanging pas nadat het ingezonden product is geïnspecteerd.

 

5.10 Ingezonden reparaties moeten gereinigd aan ons worden toegezonden. Wij behouden ons het recht voor om producten die om hygiënische redenen ongereinigd worden ingestuurd niet te verwerken en tegen betaling en met verzendkosten aan u te retourneren.

 

5.11 Producten of onderdelen van producten die door ons worden geruild, vervangen of gecrediteerd, worden niet geretourneerd - wij zullen deze waar mogelijk recyclen of vernietigen.

 

5.12. Verzendingskosten voor serviceaanvragen en reparaties:

 

Binnen de garantieperiode van 2 jaar is de retourzending naar Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Nederland gratis. Buiten de garantieperiode van 2 jaar zullen wij de verzendkosten voor de retourzending aan de klant in rekening brengen zoals beschreven onder punt 4.2.

 

6. Betalingsmodaliteiten, Risico-Overdracht, Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 In principe staan u voor elke bestelling de alternatieve betaalwijzen giropay, Onmiddellijke bankoverschrijving, PayPal / PayPal Express en betaling met kredietkaart Visa/Mastercard ter beschikking. U beslist hoe u voor elke bestelling wilt betalen. Indien u gebruik maakt van het betalingssysteem van een externe dienstverlener zoals PayPal, dient u zich te houden aan de Algemene Voorwaarden van PayPal. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om in individuele gevallen slechts bepaalde betaalwijzen te aanvaarden, ongeacht de door u gekozen leveringswijze. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.

 

6.2 Indien u met betaling in gebreke bent, zal aan consumenten gedurende de periode van het in gebreke zijn een rente in rekening worden gebracht van vijf procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, en aan zakelijke klanten een rente van acht procentpunten boven voornoemde basisrentevoet. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen wegens gebrek aan bewijs.

 

6.3 Indien u de goederen bij ons als consument bestelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen in het geval van een postorderverkoop over op het moment dat de goederen aan u of een door u aangewezen ontvanger worden overhandigd, ongeacht of de goederen al dan niet verzekerd worden verzonden. Anders gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen op u over bij de overhandiging, in geval van een aankoop per postorder bij de levering van de goederen aan de vervoerder of een andere persoon of dienstverlener die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

 

6.4 Alle door u bij ons bestelde en door ons aan u geleverde artikelen blijven ons exclusieve eigendom totdat zij volledig door u zijn betaald.

 

7. Herroepingsrecht, instructie

 

7.1 Indien u de betreffende goederen bij ons hebt besteld als consument in de zin van de definitie in deze Algemene Voorwaarden hierboven, hebt u recht op een herroepingsrecht van veertien dagen. De volgende bepalingen betreffende het herroepingsrecht en de uitsluiting daarvan zijn dan van toepassing. Als u nog vragen hebt over het onderwerp annulering, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice op +49 (0) 82 05 / 96 02-6 60 of widerruf@shop.tatonka.com.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Herroepingsrecht U hebt het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen in ontvangst heeft genomen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw beroepsrecht uit te oefenen, moet u ons "EXPedition GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 3, 86453 Dasing, DUITSLAND", telefoon: +49 (0) 82 05 /96 02 - 6 60, e-mail: widerruf@shop.tatonka.com door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post of per e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken dat hier bij deze AV is gevoegd, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract binnen de termijn herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons, EXPedition GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 3, 86453 Dasing, DUITSLAND, telefoon: +49 (0) 82 05 /96 02 - 6 60, e-mail: widerruf@shop.tatonka.com, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. 

 

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen,

 ·        die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,

·         die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd,

·         indien zij na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen.

Klik hier voor de PDF-Download van het annuleringsformulier.

 


 

Annuleringsformulier

 
Beste Tatonka klant,

U kunt dit formulier gebruiken om uw koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te ontbinden. Vul het formulier volledig in en voeg het bij uw retourzending

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

 

Item no

Naam van het item

Hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Besteld op (*)/ontvangen op (*)

  •  Bestelnummer:

  •  Naam van de consument(en):

  • Adres van de consument(en):

  • Datum:

 

·         Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier) 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 


 

8. Beeldrechten

 

Alle beeldrechten behoren toe aan ons of onze partners en/of de met ons verbonden ondernemingen.

 

9. Garantierechten

 

De wettelijke garantierechten gelden voor alle goederen uit onze online-shop. Indien de door ons geleverde goederen gebreken vertonen, kunt u in het kader van de wettelijke bepalingen de in paragraaf 5.4 van deze online AV vermelde rechten doen gelden.

 

 10. Promotionele waardebonnen

 

Promotionele waardebonnen zijn waardebonnen die wij uitgeven in het kader van promotiecampagnes met een specifieke geldigheidsduur. Ze zijn alleen geldig voor de periode die op de voucher vermeld staat. Wij kunnen individuele merken of artikelen uitsluiten van de kortingsactie. Promotionele waardebonnen kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld als onderdeel van een besteltransactie. De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Om administratieve redenen kunnen wij het resterende tegoed niet terugbetalen. U kunt een kortingsbon alleen inwisselen voordat u een besteltransactie hebt afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk. Wij betalen het tegoed van een kortingsbon niet in contanten uit en betalen er ook geen rente over. Als het tegoed van een promotiebon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden aangevuld via de aangeboden betalingsmogelijkheden. De promotionele waardebon wordt niet terugbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, op voorwaarde dat de promotionele waardebon werd uitgegeven in het kader van een promotie en er geen tegenprestatie werd geleverd. Een overdracht van promotionele vouchers is niet toegestaan, u bent ook niet gerechtigd om meerdere promotionele vouchers met elkaar te combineren.

 

11. Cadeaubonnen

 

Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen die u bij ons kunt kopen. Cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld voor de aankoop van artikelen in de onlineshop op www.shop.tatonka.com. Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden om extra Cadeaubonnen te kopen. Het saldo van een cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op. U kunt alleen Cadeaubonnen inwisselen voor het afronden van een besteltransactie. Cadeaubonnen en tegoeden kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast en u kunt ze alleen annuleren als ze nog niet zijn ingewisseld. Een cadeaubon wordt geacht te zijn ingewisseld wanneer deze is toegepast op een bestelling of is bijgeschreven op de tegoedrekening. Als het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden aangevuld via de aangeboden betalingsmogelijkheden. Promotionele bonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld. Cadeaubonnen kunnen worden gecombineerd met één promotiebon per bestelling. Om cadeaubonnen in te wisselen in uw klantenaccount of om een bestaand saldo te bekijken, gaat u naar uw gebruikersaccount op www.shop.tatonka.com/login. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor cadeaubonnen die buiten onze schuld om verloren, gestolen of onleesbaar zijn geraakt. Evenzo aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor spelfouten in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon. De cadeaubon is overdraagbaar. Duplicatie, bewerking of manipulatie van de cadeaubonnen is niet toegestaan. Ook het gebruik van de cadeaubonnen voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

 

12. Aansprakelijkheid

 

12.1 Wij, alsmede onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, zijn slechts aansprakelijk voor andere schade dan schade voortvloeiend uit de verwonding van leven, lichaam en gezondheid, voor zover deze schade berust op opzettelijk of grof nalatig gedrag of op een verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting door ons of onze plaatsvervangers. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. Aanspraken die voortvloeien uit een door ons gegeven garantie voor de kwaliteit van de goederen en uit de Wet Productaansprakelijkheid blijven hierdoor onaangetast. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade, indien deze schade door onze nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de schadeclaims gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

 

12.2 Bij de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat gegevenscommunicatie via internet foutloos en/of te allen tijde beschikbaar is. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van het aanbod op shop.tatonka.com te allen tijde.

 

 

13. Compensatie / recht van retentie

 

U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door ons zijn erkend. Bovendien kunt u alleen een retentierecht uitoefenen voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

 

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

Wij wijzen u erop dat de inhoud van de webwinkel, met name de foto's, illustraties en beschrijvingen, grotendeels beschermd zijn door het auteursrecht, het merkenrecht of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten. Elk gebruik van de inhoud dat verder gaat dan het zoeken of kopen in de onlineshop kan inbreuk maken op de rechten van derden of op onze rechten en kan juridische gevolgen hebben, zoals vorderingen tot het doen staken van inbreuken en schadevergoedingen.

 

15. Toepasselijk recht

 

De rechtsverhouding tussen u en ons is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het VN-Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor alle andere intergouvernementele overeenkomsten, zelfs nadat deze in het Duitse recht zijn opgenomen. Bij overeenkomsten met consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

16. Bevoegdheid

 

Met handelaars, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen wordt onze maatschappelijke zetel in 86453 Dasing, DUITSLAND als exclusieve bevoegde rechtbank overeengekomen. In dat geval hebben wij ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen bij de maatschappelijke zetel van de klant.

 

17. Wijziging van/aanvulling op deze AV

 

Wij hebben het recht deze AV - voor zover zij in de contractuele relatie met u als klant worden ingevoerd - eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen, voor zover dit noodzakelijk is om later optredende gelijkwaardigheidsproblemen uit de weg te ruimen of om ons aan gewijzigde wettelijke of technische kadervoorwaarden aan te passen. Wij zullen u op de hoogte brengen van de overeenkomstige aanpassing door u de inhoud van de gewijzigde bepalingen mee te delen. De wijziging gaat deel uitmaken van het contract, tenzij u binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opneming ervan in de contractuele relatie.

 

 

18. Scheidbaarheidclausule

 

Indien een bepaling van dit contract ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de AV niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de desbetreffende wettelijke bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een maas in de wet.

 

 

Status van deze AV: Januar 2024